Ciężko zmusić właściciela do uprzątnięcia posesji?

Na facebookowym profilu Komitetu Wyborczego JózefówJaTyMy pojawiło się pytanie do Pani Lidii Staszewskiej – w odpowiedzi na zamieszczony film:

Jak Pani zmusi kogoś do postawienia na Skłodowskiej kafejki, do której mieszkańcy będą musieli chodzić? Jak zmusić ludzi żeby przerobili swoje domy na świdermajery? I po trzecie ta góra śmierci jest na prywatnej posesji, więc ciężko będzie zmusić właściciela do uprzątnięcia, jeśli nie będzie chciał.

Zamieszczam poniżej odpowiedź Pani Lidii. Dziękuję Lidia za Twoje zaangażowanie.

 

W JÓZEFOWIE STYL NADŚWIDRZAŃSKI I BLISKOŚĆ TRZECH RZEK, czyli nasze dziedzictwo kulturowe powinny być podstawą rewitalizacji miasta. Rośnie popyt na dziedzictwo kulturowe i ma to odniesienie w turystyce oraz zapewnia promowanie marki miasta. Ma ono ogromny potencjał ekonomiczny. To większy rynek pracy, więc nie da się przeprowadzić rewitalizacji bez wsparcia prywatnego kapitału i skorzystania z rozwiązań partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dialog społeczny

Nie mamy w planach zmuszania kogokolwiek do chodzenia do kawiarni, czy przerabiania domów na świdermajery. Chcielibyśmy nawiązać dialog społeczny i stworzyć warunki do tzw. partycypacji społecznej. Wiemy, iż wiele w kwestiach zmian społecznych zależy od ludzi. Niezwykle ważny jest czynnik samorządowy w Józefowie – burmistrz miasta, kompetentni urzędnicy i eksperci oraz radni. To gmina musi zapewnić udział zainteresowanych stron we wszystkich etapach prac rewitalizacyjnych.

Celem rewitalizacji jest przywrócenie do życia zaniedbanych miast i dzielnic, a także podniesienie standardu życia mieszkających tam ludzi. Ustawa o rewitalizacji wskazuje, że przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji należy do zadań własnych gminy. Jeżeli został uchwalony gminny program rewitalizacji, to dla całości albo części obszaru rewitalizacji gmina może uchwalić miejscowy plan rewitalizacji, który jest szczególną formą planu miejscowego. Oprócz obligatoryjnych elementów planu miejscowego, w miejscowym planie rewitalizacji określa się w zależności od potrzeb, m.in. zakazy i ograniczenia dotyczące działalności handlowej lub usługowej, za które – na żądanie poszkodowanego – właściwy starosta ustala, w drodze decyzji, wysokość odszkodowania.

Pobudźmy aktywność Józefowian

Nie da się przeprowadzić rewitalizacji bez współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów – przede wszystkim mieszkańców, organizacji społecznych, przedsiębiorców i samorządów. Rewitalizacja nie są to tylko remonty zniszczonych budynków, dróg czy tworzenie terenów zielonych, ale jest to także rozwiązywanie problemów społecznych i poprawa życia, pobudzenie aktywności i przedsiębiorczości. Przed nami żmudna praca i daleka droga, ale róbmy coś więcej dla naszego miasta i POBUDŹMY AKTYWNOŚĆ JÓZEFOWIAN.
Gmina posiada ustawowe narzędzia egzekwowania od mieszkańców postępowania zgodnie z szeroko rozumianym interesem społecznym. Podstawowym obowiązkiem każdego właściciela domu jednorodzinnego jest uprzątnięcie swojej posesji. Na podwórku oraz chodniku prowadzącym do takiego domku jednorodzinnego nie może być oczywiście bałaganu, należy więc sprzątnąć wszystkie śmieci, odpadki, aby można było poruszać się po tym terenie, bez obaw o własne zdrowie i bezpieczeństwo. Przepisy zobowiązują właścicieli do wyposażenia nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych i utrzymywania ich w należytym stanie, a jeżeli w pobliżu jest kanalizacja sanitarna – podłączenia do niej budynków. Jeśli właściciel nie wywozi śmieci i składuje je na swojej posesji, obowiązek usuwania odpadów przejmuje gmina, pobierając od właściciela związane z tym opłaty. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, burmistrz wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. (Dz.U.2018.0.1454 t.j. ).

Wizja wieloletniego rozwoju miasta

Zachęcam Wszystkich do zapoznania się z NASZĄ WIZJĄ WIELOLETNIEGO ROZWOJU MIASTA. Jednym z jej elementów jest wzmocnienie józefowskiej Straży Miejskiej. W Józefowie nie w pełni egzekwuje się od mieszkańców, żeby stosowali się do przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska oraz dbania o budynki i podwórka. A na tytułowym foto prawdziwy komin, na prawdziwej posesji.

Lidia Staszewska

A ja zachęcam też do przeczytania tego artykułu. Mówię w nim o tym, że warto wychodzić poza standardy i robić rzeczy, które wydają się być niemożliwe:D Także, gdy jest się burmistrzem:D

 

Podziel się:

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *